Regulamin

DEFINICJE

- "Sprzedający" i "Właściciel strony" oznacza CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą pod adresem: ul. Dobrzańskiego 3/BS002, 20-262 LUBLIN, POLSKA;

REGON (REGON): 061616498, NIP (NIP): 946-264-59-31

- "Kupujący" oznacza firmę, której nazwa jest wydrukowana na Zamówieniu.

- "Umowa" oznacza zamówienie i potwierdzenie zamówienia (z uwzględnieniem wszelkich warunków specjalnych)

- "Towary" oznaczają towary lub usługi (w tym wszelkie elementy towarów lub jakiekolwiek części do nich, które Sprzedawca zobowiązany jest sprzedać zgodnie z niniejszymi Warunkami.

- "Zamówienie" oznacza zamówienie towaru przez Kupującego.

- "Cena" oznacza cenę, przy której Sprzedający zgodził się przyjąć zamówienie kupującego.

- "Warunki" oznaczają standardowe warunki sprzedaży określone w niniejszym dokumencie.

- "Pismo" obejmuje transmisje faksem, pocztą elektroniczną i pisanie na monitorze dotykowym lub innym podobnym urządzeniu.

 

  1. PODSTAWA SPRZEDAŻY

 

1.1 Niniejszy Regulamin oraz Warunki Specjalne będą regulowały Umowę wykluczając wszelkie inne warunki, w tym wszelkie warunki, które Kupujący może proponować do zastosowania w ramach jakiegokolwiek zamówienia, potwierdzenia zamówienia lub innego dokumentu.

1.2 Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków i Warunków Specjalnych będą wiążące dla  Sprzedającego, jeśli zostały uzgodnione na piśmie między autoryzowanymi przedstawicielami Sprzedającego i Kupującego.

1.3 Pracownicy Sprzedającego nie są uprawnieni do składania żadnych oświadczeń dotyczących Towarów, chyba że zostanie to potwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnej. Zawierając  jakąkolwiek umowę lub przyjmując dostawę, Kupujący potwierdza, że nie opiera się na oświadczeniach dotyczących towarów, które nie zostały potwierdzone w ten sposób.

 

  1. ZAMÓWIENIA

 

2.1 Wszystkie Towary są oferowane do sprzedaży w zależności od dostępności, a Zamówienia podlegają akceptacji przez Sprzedającego.

2.2 Żadne Zamówienie nie zostanie uznane za przyjęte przez Sprzedającego, o ile i dopóki nie zostanie potwierdzone bezwarunkowo przez Sprzedającego w formie pisemnej.

2.3 Wszelka dokumentacja opublikowana lub przekazana przez Sprzedającego Kupującemu, która zawiera opisy, specyfikacje, rysunki lub ceny Towarów jest publikowana lub przekazywana wyłącznie w celach orientacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w projekcie i specyfikacji Towarów bez powiadomienia Kupującego, ale zobowiązuje się powiadomić Kupującego o wszelkich poważnych i istotnych zmianach, uznając, że Kupujący je zaakceptował, chyba że Sprzedający otrzyma powiadomienie o braku akceptacji w terminie 7 dni.

 

  1. CENA

 

3.1 Kupujący zapłaci Cenę wraz z kwotą VAT należną od sprzedaży Towarów.

3.2 Przed dostarczeniem Towarów do Kupującego Sprzedający może podnieść Cenę w przypadku wzrostu kosztów Sprzedającego, w tym, między innymi, wzrostu kosztów u producentów, podatków i opłat, kosztów robocizny, materiałów, transportu i innych prowizji i opłat.

3.3 Oferta ważna jest przez 14 dni od momentu daty wystawienia przez Sprzedającego faktury proforma.

3.4 W przypadku zmiany cen pomiędzy dniem przyjęcia zamówienia Kupującego i dostawy towaru przez Sprzedającego, Sprzedający poinformuje Kupującego o zmienionej Cenie ("Nowa Cena"). Kupujący będzie zobowiązany do odbioru Towaru w Nowej Cenie, chyba że Kupujący poinformuje Sprzedającego co najmniej 10 dni roboczych przed datą dostawy, że nie zapłaci Nowej Ceny. W takim przypadku Sprzedający nie będzie zobowiązany do dostarczenia towaru do Kupującego.

3.5 Wszelkie bezzwrotne depozyty wpłacone przez Kupującego na rzecz Sprzedającego są rozumiane przez Sprzedającego jako zabezpieczenie oraz dowód dobrych intencji Kupującego w odniesieniu do realizacji umowy. W przypadku, odstąpienia od umowy przez Kupującego lub nieprzyjęcia dostawy towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania bezzwrotnego depozytu dodatkowo do wszelkich roszczeń, które Sprzedający może mieć wobec Kupującego z tytułu naruszenia umowy.

 

  1. PŁATNOŚĆ

 

4.1 Kupujący pokryje wszystkie kwoty określone w liście przewozowym Sprzedającego lub fakturze w terminie płatności w rozliczonych środkach bez jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń na podstawie domniemanego naruszenia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym lub z jakichkolwiek innych powodów. Termin płatności będzie istotną częścią umowy.

(a) Kupujący spoza obszaru UE pokryje wszystkie kwoty określone w liście przewozowym Sprzedającego lub fakturze w terminie płatności, w rozliczonych środkach w całości, bez jakichkolwiek odliczeń lub potrąceń ze strony banku Kupującego, instytucji pośredniczących w transakcjach płatności lub też prowizji związanych z płatnościami spoza obszaru UE dokonywanymi przez Kupującego.

(b) Kupujący spoza obszaru EU ma obowiązek pokryć wszelkie koszty związane z transferem środków płatniczych na teren UE.

4.2 Kupujący zgadza się na otrzymywanie faktur oraz korekt faktur w formie elektronicznej, e-mailowo na adres użyty do stworzenia konta na stronie b2b.chemnovatic.com

4.3 Jeżeli Kupujący nie zapłaci tej kwoty w wyznaczonym terminie, wówczas, w uzupełnieniu do wszelkich innych praw lub środków do dyspozycji Sprzedającego, Sprzedający może wykonać jedną lub obie z następujących czynności:

(a) Obciążyć Sprzedającego odsetkami od niezapłaconej kwoty w wysokości 7 procent rocznie powyżej bazowej stopy procentowej NBP  do czasu pełnej zapłaty.

(b) Wypowiedzieć umowę lub zawiesić wszelkie dalsze dostawy do nabywcy bez uprzedzenia i bez zobowiązań i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw Sprzedającego wobec Kupującego przysługujących w dniu rozwiązania lub zawieszenia.

4.4 Wszelkie opłaty bankowe związane z realizacją zamówienia są płacone na koszt Kupującego.

4.5 Zapłata faktury pro-forma jest jednocześnie potwierdzeniem danych nabywcy, w tym VAT-UE

4.6 Zwroty pieniedzy na konto klienta wynikajace z jego bledu (nadplaty, podwojne platnosci etc.) mogą być przez firme Chemnovatic obłożone dodatkowymi opłatami według poniższego schematu:

1. Przelew do Unii Europejskiej (SEPA) – opłata 2 EUR
2. Przelew do Polski – opłata 3 PLN
3. Przelew poza Unię Europejską – zależnie od banku klienta

 

  1. DOSTAWA

 

5.1 Miejsce dostawy Towaru zostanie uzgodnione pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i wskazane na Potwierdzeniu Zamówienia. Jeśli miejsce dostawy nie zostanie wskazane, Sprzedający może dostarczyć Towar za pomocą:

(a) powiadamiania kupującego, że towar jest gotowy do odbioru w miejscu wskazanym przez Sprzedającego ( "siedziba Sprzedawcy”); lub

(b) dostarczenie Towaru na dowolny adres uzgodniony pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

5.2 Koszt dostawy jest jedynie szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od różnych czynników zewnętrznych, niezależnych od Sprzedającego. Ostateczny koszt dostawy zostanie potwierdzony w formie pisemnej.

5.3 Wszelkie podane terminy dostawy Towarów są jedynie orientacyjne. Czas dostawy nie będzie istotą umowy i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub wydatki poniesione przez Kupującego z tytułu opóźnienia w dostawie Towarów niezależnie od przyczyny.

5.4 Kupujący lub, w stosownych przypadkach, osoba, dla której dostawa jest realizowana zgodnie z Warunkiem 5.1 (b), powinna skontrolować Towary w momencie dostawy i podpisać stosowny dowód dostawy lub dokument przyjęcia dostawy. Podpis na tym dokumencie będzie stanowić rozstrzygający dowód otrzymania przez Kupującego ilości towarów wskazanych w tym dokumencie, bez jakichkolwiek widocznych wad lub uszkodzeń, i w żadnym wypadku Sprzedający nie zaakceptuje zwrotu towarów lub innej odpowiedzialności w odniesieniu do domniemanych wad lub uszkodzeń, jeśli towary takie zostały wcześniej przyjęte przez lub w imieniu Kupującego. Kupujący nie może odrzucić towarów lub jakiejkolwiek ich części jedynie ze względu na niepełną dostawę. Jeżeli towary są według Kupującego wadliwe lub zniszczone w transporcie, opis domniemanego uszkodzenia lub wady musi być podany w formie pisemnej wraz z dowodem fotograficznym z momentu dostawy i podpisany przez lub w imieniu Kupującego lub, w stosownych przypadkach, osobę do której dostawa jest skierowana zgodnie z Warunkiem 5.1 (b). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania dostawy towaru w partiach. Jeżeli towary mają być dostarczone w partiach, każda dostawa będzie stanowić oddzielną umowę. Kupujący nie może traktować umowy (jako całości), jako nieważnej jeżeli Sprzedawca nie dostarczy jednej lub kilku partii, lub jeśli Kupujący ma roszczenia w odniesieniu do jednej lub kilku partii.

5.5 Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy towaru wtedy oprócz wszelkich innych praw lub środków dostępnych dla Sprzedającego, Sprzedający może wykonać jedną lub obie z następujących czynności;

(a) przechowywać towary aż do faktycznej dostawy i obciążyć Kupującego kosztem (wraz z ubezpieczeniem) składowania, wraz z wszelkimi innymi uzasadnionymi kosztami dodatkowymi;

(b) sprzedać towary w cenie możliwej do uzyskania przez Sprzedającego i (po rozliczeniu wszystkich kosztów magazynowania i sprzedaży) obciążyć Kupującego różnicą w stosunku do Ceny. Kupujący musi powiadomić Sprzedającego na piśmie o wszelkich zmianach, odwołaniu lub opóźnieniu dostawy, a Sprzedający rezerwuje sobie prawo do pobierania opłat (zwykle nie niższych niż 20% kosztów zamówienia zmienionego, odroczonego lub anulowanego), niezależnie od tego czy towary zostały wzięte na stan czy nie.

5.6 Towar nie może być zwrócony Sprzedającemu z wyjątkiem sytuacji, w której zostało to wcześniej uzgodnione i potwierdzone na piśmie przez Sprzedającego.

5.7 W uzupełnieniu praw Sprzedającego zawartych w Warunkach 5.5 (a), w przypadku gdy Kupujący wnosi o opóźnienie w dostawie towaru, którego zamówienie zostało złożone mniej niż 10 dni przed ustalonym terminem dostawy, Sprzedający rezerwuje sobie prawo do obciążenia, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić pełną różnicę wszelkich kosztów dostawy towaru w opóźnionej dacie.

5.8 Od dnia 2017.01.01 data zakończenia dostawy jest określona zgodnie z zasadami Incoterms EXW, FCA lub DAP.

 

  1. GWARANCJE

 

6.1 W przypadku gdy towary zostały wyprodukowane przez Sprzedawcę i są uznane za wadliwe, Sprzedający naprawi lub według własnego uznania wymieni wadliwy Towar bezpłatnie w ciągu 1 miesiąca od daty dostawy, z zastrzeżeniem następujących warunków:

(a) Kupujący powiadamiania Sprzedającego w formie pisemnej niezwłocznie gdy wady zostaną wykryte;

(b) wada jest spowodowana wadliwym projektem, materiałem lub wykonaniem po stronie Sprzedającego.

 

6.2 Wszelkie Towary, które mają być naprawione lub wymienione powinny zostać zwrócone Sprzedającemu na koszt Kupującego na żądanie Sprzedającego.

 

6.3 W przypadku gdy towary zostały wyprodukowane i dostarczone do Sprzedającego przez osobę trzecią, wszelkie gwarancje udzielone Sprzedającemu w odniesieniu do tych towarów zostają przekazane Kupującemu.

 

6.4 Sprzedający ma prawo według własnego uznania do zwrotu ceny wadliwego towaru w przypadku, gdy cena ta została już zapłacona.

 

6.5 Środki zawarte w niniejszym punkcie nie powodują uszczerbku dla innych Warunków niniejszej Umowy.

 

6.6 Właściciel strony internetowej nie daje żadnych gwarancji, oświadczeń, deklaracji lub rękojmi (wyrażonych wprost, implikowanych przez prawo ani innych) w odniesieniu do strony internetowej, w odniesieniu do informacji zawartych na stronie internetowej, danych firmy oraz danych osobowych i informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu.

 

  1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Właściciel Strony oraz jej dyrektorzy, akcjonariusze i inne związane z nią osoby nie ponoszą odpowiedzialności i nie mogą być obciążane finansowo za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody (bezpośrednie, pośrednie lub wtórne), uszkodzenie ciała lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju, które mogą być poniesione przez jakiejkolwiek osoby (w tym spółki), które mogą mieć związek bezpośredni lub pośredni, z dostępem i korzystaniem ze strony internetowej, wszelkimi informacjami dostępnymi na stronie internetowej, przekazywaniem za pośrednictwem naszego systemu informacji osobistych lub firmowych lub materiałów i informacji korzystającego. W szczególności ani Właściciel Strony, ani jakakolwiek strona trzecia lub dostawca treści lub danych nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób, firm, korporacji  za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody (bezpośrednie lub pośrednie), uszkodzenia ciała lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju wynikające z ewentualnych opóźnień, nieścisłości, błędów lub braków jakichkolwiek informacji lub przekazów dotyczących cen akcji, ani za żadne działania podjęte na ich podstawie lub spowodowane nimi, lub z powodu niewykonania lub przerwania lub zakończenia ich.

 

  1. KORZYSTANIE ZE STRONY

 

Właściciel strony nie gwarantuje ani nie twierdzi, że informacje na Stronie są właściwe do stosowania w jakiejkolwiek jurysdykcji (innej niż Polska). Wchodząc na Stronę internetową, użytkownik gwarantuje i potwierdza właścicielowi Strony internetowej, że jest legalnie upoważniony do zrobienia tego i ma prawo skorzystać z informacji udostępnionych na stronie internetowej.

 

  1. TRADEMARKS

 

Znaki towarowe, nazwy, logo i znaki usługowe (zwane łącznie "znakami towarowymi") umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Właściciela Strony, dostawców, producentów i partnerów właściciela. Żadnej z informacji zawartych na tej Stronie internetowej nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaku towarowego bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela serwisu.

 

  1. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

 

10.1 Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem polskim.

10.2 Strony nieodwołalnie zgadzają się, że sądy w Polsce posiadają niewyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą powstać w związku z Umową.

 

Wykorzystanie i przechowywanie danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3/BS002,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 

CHEMNOVATIC Sp. z o.o. Sp. k..
ul. Dobrzanskiego 3/BS002
20-262 LUBLIN, POLSKA
tel.: +48 81 475 44 42
Email: office@chemnovatic.com
Website: www.chemnovatic.com